^Back To Top

ODRZAŃSKIE RATOWNICTWO SPECJALISTYCZNE

45 – 715 Opole ul. Krapkowicka 8a

Nr konta: 21 2490 0005 0000 4520 6059 1564

regon: 160114863 NIP: 7542895103

Tel: 694106484; 507314853

STATUT

STATUT

 

Odrzańskie Ratownictwo Specjalistyczne z siedzibą w Opolu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Odrzańskie Ratownictwo Specjalistyczne” w Opolu i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu „stowarzyszeniem”.

§ 2

Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypo­spolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Opole.

§ 3

Stowarzyszenie działa­ na podstawie ustawy - Prawo o stowarzysze­niach i niniejszego statutu.

§ 4

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak i skrótu ORS zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział II

Cel i środki działania.

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Współpraca z: organami administracji rządowej i poza rządowej, samorządami terytorialnymi, jednostkami zajmującymi się ochrona środowiska naturalnego, organizacjami: społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz służbami publicznymi

 2. Krzewienie etyki ratowniczej i umacnianie więzi organizacyjnych członków stowarzyszenia

 3. Wymianę doświadczeń i współprace z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą

 4. Utrzymywanie stałej gotowości do niesienia pomocy w czasie klęsk żywiołowych i katastrof

 5. Zbieranie danych o miejscach i regionach zagrożonych katastrofami, klęskami żywiołowymi oraz ilością ludności do ewakuacji i przekazywanie ich odpowiednio do Wojewody, Starosty, Wójta.

 6. Niesienie pomocy ludziom z terenów klęsk żywiołowych katastrof według decyzji Wojewody, Starosty, Wójta miedzy innymi poprzez
  a) dostarczanie żywności, wody i leków odciętym od świata ludziom
  b) ewakuacja ludności z zagrożonych terenów
  c) utrzymywanie łączności z odciętą ludnością

 7. Czuwanie nad bezpieczeństwem życia ludzkiego na wodach śródlądowych

 8. Systematyczne doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji ratowniczych

 9. Pozyskiwanie środków materialnych na statutowa działalność stowarzyszenia.

 10. Organizowanie odczytów, prelekcji, seminariów, pogadanek, targów i imprez propagujących wiedzę o ratownictwie i zdrowym trybie życia

 11. Świadczenie usług i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej

 12. Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania

 13. Propagowanie idei ratownictwa, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej

 14. organizowanie zawodów sportowych, ratowniczych i imprez propagujących kulturę fizyczną

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.

 3. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych,

  2. członków wspierających,

  3. członków honorowych.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy spo­łecznej w urzeczywistnienie celów stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia.

 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczaj­nych następuje na podstawie Uchwały Zarządu.

§ 10

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności stowarzyszenia zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową.

 2. Postanowienia § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 3. Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna, działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem upełno­mocnionych przedstawicieli.

§ 11

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu, osobom wyjątkowo zasłużonym dla stowarzyszenia

§ 12

 1. Członkowie stowarzyszenia mają prawo do:

  1. brania udziału w zebraniach i posiedzeniach or­ganizowanych przez władze stowarzyszenia,

  2. czynnego i biernego prawa wyborczego,

  3. korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji stowarzyszenia,

  4. korzystania z wszelkich innych form działalno­ści stowarzyszenia.

 2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wy­mienione w ust. 1 z wyjątkiem czynnego i bier­nego prawa wyborczego.

§13

1. Członkowie zwyczajni i wspierający stowarzyszenie są zobowiązani do:

  1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i poleceń władz stowarzyszenia,

  2. opłacania w ustalonych terminach składek członkow­skich, których wysokość ustala Walne Zebranie,

  3. realizowania celów stowarzyszenia oraz brania udziału w jego pracach,

  4. propagowania działalności stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi mają obowiązki wymienione w ust. 1 z wyjątkiem opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo stowarzyszenia wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z stowarzyszenia zgłoszone Za­rządowi na piśmie,

 2. skreślenie z listy członków spowodowane nie opłacaniem składek przez okres dwóch lat,

 3. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeń­skiego,

 4. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszech­nego, na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn hańbiący popełniony z niskich pobudek,

 5. śmierć członka,

 6. rozwiązanie instytucji będącej członkiem wspierają­cym.

 

Rozdział IV

Władza stowarzyszenia.

§15

 1. Władzami stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna,

  4. Sąd Koleżeński.

 2. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 5 lata.

§ 16

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwy­czajne.

 2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decy­dującym członkowie stowarzyszenia, natomiast z głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 17

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Za­rząd stowarzyszenia raz na 5 lat.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebra­nia, Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wszyst­kich członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpo­częcia Zebrania.

§ 18

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większo­ścią głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków. W razie braku quorum, Walne Zebranie może się odbyć w drugim terminie podanym w zawiadomie­niu, przy czym uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

  1. na podstawie Uchwały Zarządu,

  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

  3. na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 10 osób.

 1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku), lub podjęcia uchwały.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje w sprawach, dla których zostało zebrane.

§ 20

Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:

 1. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeń­skiego,

 2. uchwalenie programu działalności stowarzyszenia,

 3. rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Ko­leżeńskiego,

 4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków stowarzyszenia,

 1. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absoluto­rium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 2. decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji stowarzyszenia,

 3. ustalenie wysokości wpisowego i składek członkow­skich,

 4. uchwalanie statutu i zmian w Statucie stowarzyszenia,

 5. podejmowanie uchwał, w sprawach nie należących do właściwości innych władz.

§ 21

  1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia i składa się z 5 do 11 osób, w tym prezesa, vice – pre­zesa, sekretarza, skarbnika.

  2. Walne Zebranie wybiera Zarząd w trybie głosowania jawnego lub tajnego – wówczas każdorazowo o sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie w formie uchwały.

  3. Zarząd może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w licz­bie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzą­cego z wyboru.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

 1. ustalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania,

 2. kierowanie działalnością stowarzyszenia,

 3. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,

 4. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarzą­dzanie majątkiem stowarzyszenia,

 5. zwoływanie Walnych Zebrań,

 6. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu

 1. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działal­ności komisji oraz uchwalanie regulaminów ich dzia­łania,

 2. przyjmowanie i skreślanie z listy członków,

§ 23

  1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej dwa razy w roku.

  2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością gło­sów przy obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym dzia­łalność stowarzyszenia. Składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.

 2. Postanowienia § 21 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 25

Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na rok, zwołuje je przewodniczący. Uchwały Komisji zapadają zwy­kłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogól­nej liczby członków Komisji. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem do­radczym.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalno­ści stowarzyszenia, a w szczególności jego go­spodarki finansowej,

 2. kontrola opłacania składek członkowskich,

 3. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,

 4. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie dzia­łalności stowarzyszenia.

§ 27

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, w tym prze­wodniczącego i sekretarza.

 2. Postanowienia § 21 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 28

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatry­wanie i rozstrzyganie spraw członków Towarzystwa dotyczą­cych nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, naruszanie zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w stowarzyszenia.

§ 29

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

  1. upomnienie,

  2. zawieszenie w prawach członka stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

  3. wykluczenie z stowarzyszenia.

 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierw­szej instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania do Walnego Zebrania.

 3. Orzeczenia wydane przez Walne Zebranie w dru­giej instancji są ostateczne.

 

Rozdział V

Majątek stowarzyszenia.

§ 30

Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze, na które składają się:

 1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

 2. wpływy z działalności statutowej,

 3. dotacje, zapisy i darowizny.

§ 31

 1. Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz za pośrednictwem Prezesa lub wiceprezesa. Do ważności oświadczeń woli w zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem wspólnym wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch osób: Prezesa albo wiceprezesa oraz skarbnika.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie się stowarzyszenia.

§ 32

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 33

 1. Rozwiązanie stowarzyszenia wyma­ga uchwały Walnego Zebrania, podjętej więk­szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.

Statut zarejestrowany w dniu 28 grudnia 2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

(sygnatura spr. OP. VIII NS-REJ.KRS/010513/06/054)

Nr KRS: 0000270912

ODRZAŃSKIE RATOWNICTWO SPECJALISTYCZNE

Copyright © 2013. cennikstron.pl


Facebook